top of page
ADHD, ADD, disleksija, diskalkulija, senzorne motnje,...to so težave, ki ČAS UČENJA  NESKONČNO PODALJŠUJEJO, UBIJAJO MOTIVACIJO, so razlog za ZELO SLABO KONCENTRACIJO. 

Med inštrukcijami je mogoče sedenje na "breztežnostnem" stolu, ki  močno okrepi in podaljša  otrokovo/mladostnikovo pozornost oz. koncentracijo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Učenje je zaradi prilagojenega načina sedenja hitrejše in uspešnejše

Ob nemotenem delu je omogčeno (tudi zelo intenzivno) gibanje. Zato uporabo stola posebno priporočam otrokom/mladostnikom s primanjkljaji na področju motenj pozornosti s hiperaktivnostjo (ADD in ADHD) in tistim, pri katerih so ugotovljeni primanjkljaji na posameznih področjih učenja- PPPU). V veliko pomoč je tudi ob popuščanju pozornosti zaradi disleksije, pri ugotovljenih specifičnih primanjkljajih pri matematiki in v primeru posebnih razvojnih koordinacijskih motenj (diskalkulije, dispraksije), pa tudi pri pojavu celega  spektra motenj - povzročenih s hiper ali hiposenzitivnostjo.

Težave v šoli so v začetku majhne, spregledane ali odrinjene pa ne minejo same od sebe, ampak sčasoma postanejo (zelo) velike...

Iz izkušenj s svojima otrokoma in z mnogimi šolarji, s katerimi smo se "borili" z matematiko in s fiziko vem,

da s prilagojenimi pristopi , ne pa z več učenja, otrok/ mladostnik s PPPU usvoji vsa potrebna znanja in kar je zelo pomembno - ohrani svoj  ČAS ZA OTROŠTVO in pridobi VSE MOŽNOSTI za dostop do potrebnih znanj v nadaljnem procesu učenja in šolanja.

Otroku/mladostniku prilagojene strategije učenja ... prinesejo

resničen uspeh pri šolskem delu

 

 

 

 

 

Poleg usvojenega znanja in kvalitetnega poučevanja je, pri otrocih/mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami (SUT) in njihovo težjo obliko PPPU, za uspešnost pri matematiki (in fiziki), zelo pomembna percepcija lastne učinkovitosti.

Elementie učenja poskušam zastaviti tako, da takšno samozaznavo podpirajo (pravilni poudarki snovi, delitev nalog na obvladljive kose, raba ustreznih učnih pripomočkov, prikaz ciljev = usvojitev pojmov ali veščin, prilagajanje narave primerov glede na otrokova/mladostnikova močna in šibka področja, ekonomična raba časa, virov, organiziranost učnih procesov, prilagajanje pri preverjanju znanja, časovne, prostorske prilagoditve in učinkovita raba tehničnih in drugih pripomočkov, uvedba notranjega govora), se otrok/mladostnik zave, da zna na svoj način uspešno rešiti zahtevane naloge in probleme.

bottom of page